top of page

תקנון האתר

1.ברוכים הבאים לאתר  סליידר קומיניקיישן. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. 

2.בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 036056872

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 

 

3. סליידר קומיניקיישן הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך אתר ואפליקציה סלולארית, במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "slidermobiles" או "האתר" או "האפליקציה", לפי העניין). האתר מנוהל ע"י סליידר קומיניקיישן  בע"מ מרחוב תע"ש 10 רמת גן, (להלן: "סליידר") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה. 

 

4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בסליידר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד סליידר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של סליידר על פי תקנון זה. 

 

5. אספקת מוצרים שנרכשו   slidermobiles אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

 

6. במסגרת הרכישה ב slidermobiles , יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של סליידר.   יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת סליידר, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-4 (ארבעה פריטים) מכל מוצר.

 

7. מחירי המוצרים שיפורסמו ב slidermobiles הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר סלידר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. סליידר תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 

 

8. סליידר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב slidermobiles  וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 

 

מובהר כי שירות slidermobiles אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. 

 

9 . סליידר אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב slidermobiles. סליידר רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 

 

10. אופן הצגת המוצרים ב slidermobiles יקבע על ידי סליידר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את סליידר. 

 

11. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

 

12. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

13. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 36 ש"ח

 

14. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי סליידר (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של סליידר שלא לספק מוצרים כלשהם, 

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וסלידר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

 

15. סליידר תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, סליידר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי סליידר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. 

 

16. סליידר לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 

 

17. אי עמידת סליידר במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לסליידר בגין האספקה.

 

18. סליידר תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. סליידר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

 

19. המחירים באתר אינם כוללים את עלות התקנתם או הרכבתם, אלא אם צוין אחרת  באתר.

 

20. סליידר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח SLIDERMOBILESו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת SLIDERMOBILES ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו וכד'. 

   

21. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל SLIDERMOBILESו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

 

22. הלקוח פוטר את סליידר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

   

23. סליידר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

   

24. סליידר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 

 

מדיניות פרטיות

25. בהזמנה באתר סליידר, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת הזמנתו, יישמר במאגרי המידע של סליידר בע"מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות .

במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לסליידר בכתב בהתאם להוראות כל דין. 

סליידר תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 

26.הקניין הרוחני SLIDERMOBILES, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/אוהמדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של סליידר.

28. סליידר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

 

29. השמות סליידר, SLIDERMOBILES ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של סליידר הם בבעלות מלאה ובלעדית של סליידר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 

 

30. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. 

 

31. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מסליידר.

32.סליידר נותנת 12 חודשי אחריות מיום רכישת המוצר , וחצי שנה אחריות על סוללות . להלן תנאי האחריות :

 

תנאי האחריות:

1. אחריות זו תקפה, בצרוף העתק חשבונית קניה.

2. חברת סליידר קומוניקיישן בע"מ מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שיתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף במידה ויידרש, את המוצר או חלק ממנו ללא כל תמורה. היה והוכיחה חברת סליידר קומוניקיישן בע"מ כי מקור הקלקול הינו מכוון או כמפורט בסעיף 8 להלן, תהיה חברתנו פטורה מחובת תיקון ומאחריות.

3. חברת סליידר קומוניקיישן בע"מ מתחייבת להחזיר את המוצר התקול למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, חברת סליידר קומוניקיישן בע"מ מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק, מובהר כי החלפה כלשהי (הן של המוצר והן של כל חלק ממנו) לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות לגבי המוצר בכללותו.

4. במידה ותידרש, תספק סליידר קומוניקיישן בע"מ לצרכן מוצר חדש זהה או מוצר מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. מוסכם ומובהר בזה כי חובת ההחלפה של המוצר לא תהיה במוצר חדש אלא במוצר במצב דומה.

5. למוצר מצורפת סוללה מקורית. תקופת האחריות לגבי הסוללה עומדת על 06 חודשים מתאריך הקניה של המוצר.

6. מובהר בזאת כי טיבן של סוללות שאורך חייהן אינו קבוע והולך ופוחת עם הזמן ותלוי באופן השימוש והתחזוקה גם בתנאי שימוש אידיאליים. האחריות לא תחול לגבי הפחתת משך זמן פעילות הסוללה - למעט אם מדובר בסוללה ריקה לחלוטין שאינה ניתנת לטעינה כלשהי.

7. חברת סליידר קומוניקיישן בע"מ מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מ 10 ימי עסקים, מרגע קבלת המוצר לחברתנו.

8. אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים (אחד או יותר מהסיבות הנ"ל):

 • הקלקול נגרם ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה והשימוש.

 • פעילות זדון או רשלנות של הצרכן.

 • קלקול עקב כח עליון (לרבות שריפה, נוזלים, לחות, חול, אבק, לכלוך, פגיעת ברק, מכת חשמל, כניסת גוף זר למכשיר וכד').

 • שריטה, מכה, שבר פנימי או חיצוני מכל סוג שהוא.

 • הקשת קוד פתיחה שגוי ו/או פתיחת נעילת המכשיר שלא כדין.

 • נזקים כתוצאה מבלאי לא סביר.

 • חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.

 • המכשיר תוקן או בוצע בו ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך על ידינו.

 • הסרת תווית הזיהוי המקורית המודבקת על המכשיר.

 • המוצר נרכש לצורך שימוש אישי. האחריות לא תחול לגבי מוצר שנרכש לשם מכירתו.

 • האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי.

9. בתום תקופת האחריות, חברת סליידר קומוניקיישן בע"מ תאפשר קבלת תיקון בתמורה לתשלום הוצאות ההובלה, התיקון / ההחלפה.

10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בשום מקרה לא תהיה לחברת סליידר קומוניקיישן בע"מ אחריות כלשהי (בין בעילה חוזית, בין בעילה נזיקית ובין בכל עילה אחרת כלשהי), לרבות בגין הנזקים המפורטים להלן: אבדן או נזק לנתונים ו/או חומר כלשהו ו/או לתוכנה, אשר היו שמורים ו/או מותקנים על גבי המוצר.

ביטול עסקה 

אם קיבלת מוצר פגום (שלא נפגע עקב השימוש בו) תוכלו להחליפו למוצר תקין אול להחזירו ולבטל את הקניה בכמה צעדים פשוטים:

 1. זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית

 2. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח  כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית.

 3. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה. 

 4. לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון הלקוח. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

 5. בהחזרת המוצר אנא וודאו שהמוצר מוחזר בשלמותו עם כל האביזרים שהגיעו עם המוצר.

 

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:

מוקד שירות הלקוחות של חברת סליידר קומיניקיישן בטלפון  03-60568720.

בדואר אלקטרוני בכתובת slider.help@gmail.com

בהודעה בעלפה ניתן למסור בכתובת העסק : תע"ש 10 רמת גן.

סליידר קומיוניקיישן | טלפונים למבוגרים | רמת גן

bottom of page